Top 10 # Hướng Dẫn Quy Trình Bổ Nhiệm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Karefresh.com

Văn Bản Hướng Dẫn Quy Trình Bổ Nhiệm Cán Bộ

Văn Bản Hướng Dẫn Quy Trình Bổ Nhiệm Cán Bộ, Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Trình Bổ Nhiệm Trưởng, Phó Bộ Môn, Tổng Kết Hoạt Động Của Ubnd Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016-2021 Phương Hương, Nhiệm Vụ Nhiệm Kỳ 2021-2026, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Với Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của, Văn Bản Hướng Dẫn Bổ Nhiệm Cán Bộ, Hướng Dẫn Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Fallout 4 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ, Văn Bản Hướng Dẫn Phụ Cấp Trách Nhiệm, Hướng Dẫn Về Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Văn Bản Hướng Dẫn Phụ Cấp Kiêm Nhiệm, Quy Trình Bổ Nhiệm, Quy Trình Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Xin Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiêm Cav, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Lại, Tờ Trình Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Bổ Nhiệm, To Trinh Bai Nhiem, Tờ Trình Bổ Nhiệm Lại, Dự Thảo Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm Học, Bài Tập Trách Nhiệm Tiếng Anh Lớp 7 Mai Lan Hương, Xử Lý Tình Huống Gây ô Nhiễm Môi Trường, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Nhiệm Thanh Tra Viên, Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Báo Cáo Tổng Kết Và Phương Hướng Nhiệm Vụ, Quy Trình 05 Bước Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Về Việc Bổ Nhiệm Lại, Mẫu Tờ Trình Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quy Trình 5 Bước Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Tờ Trình Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Xin ý Kiến Bổ Nhiệm Lại, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Tờ Trình Xin Bổ Nhiệm Phó Công An Xã, Tờ Trinh Bai Nhiem ĐbhĐnd Xa, To Trinh Bai Nhiem ĐbhĐnd, Tờ Trình Đề Nghị Bổ Nhiệm, Tờ Trình Về Việc Bổ Nhiệm, Kế Hoạch 99 – Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm, To Trinh No Nhiem Phố Cong An Xa, Tờ Trình Xin ý Kiến Bổ Nhiệm, Quy Trình Miễn Nhiêm Phó Bí Thư Chi Bộ, To Trinh Bo Nhiem Them Pho Cong An, Giáo Trình ô Nhiễm Đất, Thông Tư Hướng Dẫn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, 6 Hướng Dẫn Về Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, 6 Hướng Dẫn Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Hướng Dẫn Của Unwto Về Du Khách Có Trách Nhiệm, Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học 2014, Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học Bậc Tiểu Học, Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học Cấp Thcs, Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học Cấp Tiểu Học, Hướng Dẫn Kiểm Sát Nhiễm Khuẩn Khoa Gây Mê Hồi Sức Cấp Cứu, Giáo Trình ô Nhiễm Môi Trường Đất, Tờ Trình Đề Nghị Miễn Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Phê Chuẩn Miễn Nhiệm, Tờ Trình Miễn Nhiệm Pct HĐnd Xã, Tờ Trình Đề Nghị Miễn Nhiệm, Mau To Trinh Bo Nhiem Truong Cong An Xa, Thuyết Trình Về ô Nhiễm Không Khí, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Phó Trưởng Công An Xã, Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Bài Thuyết Trình Về O Nhiem Moi Truong, Mấu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chỉ Huy Phó Quân Sự, Tờ Trình Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Không Khí, Tờ Trình Bổ Nhiệm Phó Triwowngr Công An Xã, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Môi Trường Đất, Tờ Trình Bổ Nhiệm Phó Trưởng Công An Xã, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Tiếng ồn, To Trình Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, To Trinh Xin Bo Nhiem Ke Toan Truong, Tờ Trình Xin Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Tờ Trình Bổ Nhiệm Trưởng Côn An Xã Công An Xã, Tờ Trình Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Bài Thuyết Trình Về ô Nhiễm Môi Trường Đất, Tờ Trình Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Bài Thuyết Trình ô Nhiễm Môi Trường, Tờ Trình Miễn Nhiệm Công An Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Phó Công An Xã, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Công An Viên, Giáo Trình ô Nhiễm Môi Trường, Tờ Trình Đề Nghị Bổ Nhiệm Công An Xã, Mẫu Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu HĐnd, Tờ Trình Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quy Trình Bổ Nhiệm Phó Trưởng Công An Xã, To Trình Bổ Nhiệm Công An Viên ấp, Giáo Trình ô Nhiễm Không Khí, Tờ Trình Bãi Nhiệm Đại Biểu HĐnd,

Văn Bản Hướng Dẫn Quy Trình Bổ Nhiệm Cán Bộ, Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Trình Bổ Nhiệm Trưởng, Phó Bộ Môn, Tổng Kết Hoạt Động Của Ubnd Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016-2021 Phương Hương, Nhiệm Vụ Nhiệm Kỳ 2021-2026, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Với Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của, Văn Bản Hướng Dẫn Bổ Nhiệm Cán Bộ, Hướng Dẫn Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Fallout 4 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ, Văn Bản Hướng Dẫn Phụ Cấp Trách Nhiệm, Hướng Dẫn Về Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Văn Bản Hướng Dẫn Phụ Cấp Kiêm Nhiệm, Quy Trình Bổ Nhiệm, Quy Trình Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Xin Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiêm Cav, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Lại, Tờ Trình Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Bổ Nhiệm, To Trinh Bai Nhiem, Tờ Trình Bổ Nhiệm Lại, Dự Thảo Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm Học, Bài Tập Trách Nhiệm Tiếng Anh Lớp 7 Mai Lan Hương, Xử Lý Tình Huống Gây ô Nhiễm Môi Trường, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Nhiệm Thanh Tra Viên, Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Báo Cáo Tổng Kết Và Phương Hướng Nhiệm Vụ, Quy Trình 05 Bước Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Về Việc Bổ Nhiệm Lại, Mẫu Tờ Trình Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Cán Bộ, Quy Trình 5 Bước Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Tờ Trình Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Tờ Trình Xin ý Kiến Bổ Nhiệm Lại, Tờ Trình Miễn Nhiệm, Tờ Trình Xin Bổ Nhiệm Phó Công An Xã, Tờ Trinh Bai Nhiem ĐbhĐnd Xa, To Trinh Bai Nhiem ĐbhĐnd, Tờ Trình Đề Nghị Bổ Nhiệm, Tờ Trình Về Việc Bổ Nhiệm, Kế Hoạch 99 – Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm, To Trinh No Nhiem Phố Cong An Xa,

Tìm Hiểu Về Quy Trình Bổ Nhiệm Và Bản Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm

Bổ nhiệm là việc người đứng đầu trong một cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức ban hành quyết định cử cán bộ, công chức, cá nhân đảm nhận chức vụ mới có thời hạn.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tuy nhiên, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có thể điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm phù hợp với chức vụ, điều kiện làm việc, đặc thù, tính chất của công việc,…

Cá nhân được bổ nhiệm cần đáp ứng một số điều kiện như sau:

– Thứ nhất là cá nhân được bổ nhiệm cần đáp ứng tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định Đảng và Nhà nước đề ra.

– Thứ hai là cá nhân được bổ nhiệm có đầy đủ hồ sơ cá nhân, kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, minh bạch.

– Thứ ba là cá nhân phải đáp ứng được điều kiện về tuổi tác, cụ thể như sau:

+ Ở lần bổ nhiệm đầu của cán bộ, công chức, đối với cá nhân là nam không quá 55 tuổi, còn đối với cá nhân là nữ không quá 50 tuổi.

+ Đối với các cá nhân (không phân biệt nam và nữ) được bổ nhiệm vào các vị trí trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm ở lần đầu không vượt quá 45 tuổi.

+ Đối với trường hợp cán bộ, công chức đã không còn giữ vị trí lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được cân nhắc về việ bổ nhiệm làm lãnh đạo thì áp dụng điều kiện về tuổi khi bổ nhiệm ở lần đầu tiên.

+ Cá nhân được bổ nhiệm phải có đủ sức khỏe đảm đương, hoàn thành trọng trách được giao phó.

2. Trình tự việc bổ nhiệm cán bộ, công chức

Trình tự việc bổ nhiệm cán bộ, công chức được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đưa ra chủ trương về chức vụ cần bổ nhiệm

Ở bước đầu tiên, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu bổ nhiệm sẽ thực hiện việc trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt chủ trương về chức vụ cần bổ nhiệm (số lượng, dự kiến phân công công tác)

Bước 2: Tiến hành sắp xếp nhân sự

Ở bước này, lãnh đạo, thủ trưởng của đơn vị đưa ra chủ trương bổ nhiệm chức vụ sẽ tiến hành làm những công việc như sau:

– Đối với nhân sự tại cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức

+ Đề xuất phương án nhân sự dựa vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc sự giới thiệu của nhân sự trong đơn vị.

+ Ban lãnh đạo xem xét nếu có vấn đề nảy sinh

+ Ban hành văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm (Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng uỷ phụ trách công việc này)

+ Tiến hành biểu quyết, nếu đa số lãnh đạo tán thành thì thủ trưởng cơ quan sẽ ra quyết định bổ nhiệm.

– Đối với nhân sự từ nơi khác chuyển đến

+ Lãnh đạo giới thiệu, đề xuất nhân sự

+ Tập thể lãnh đạo thống nhất và thực hiện một số việc sau: trao đổi với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; làm việc với lãnh đạo nơi nhân sự được đề nghị bổ nhiệm làm việc về nhu cầu bổ nhiệm và xác minh lý lịch; trao đổi về kết quả làm việc với cơ quan người được đề nghị bổ nhiệm đang làm việc; lấy ý kiến và tiến hành biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận nhân sự và ra quyết định bổ nhiệm.

Đối với trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm thì cần phải làm tờ trình nộp kèm các hồ sơ cần thiết đã được quy định.

Mẫu quyết định bổ nhiệm là mẫu văn bản hành chính nhân sự được sử dụng trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, do Ban lãnh đạo cấp cao nhất ban bố về quyết định bổ nhiệm, đề cử một cá nhân trong công ty, cơ quan đảm nhiệm một chức vụ mới.

Mẫu quyết định bổ nhiệm được sử dụng khi người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức ra quyết định bổ nhiệm vị trí lãnh đạo khi đã có được sự tán thành, đồng thuận khi tiến hành đánh giá tín nhiệm, bình bầu trong nội bộ cơ quan, công ty.

Quyết định bổ nhiệm.doc Quyết định bổ nhiệm-1.doc.docx

Mẫu quyết định bổ nhiệm có bố cục như sau:

– Phần kết: Chữ kí và phần đóng dấu của lãnh đạo – Nơi nhận quyết định

Tác giả: Timviec365.vn

Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật In Decal Nước

Ngày nay khi công nghệ ngày càng phát triển thì con người có nhiều sự lựa chọn hơn. Kỹ thuật in decal nước dần trở thành một phương pháp phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Không phải đơn giản mà nó lại nhận được sự phản ứng tích cực từ người tiêu dùng mà chính là vì những ưu điểm về chất lượng cho ra sản phẩm cũng như việc tiết kiệm được chi phí nhiều hơn.

Với những loiạ chất liệu như thủy tinh, gỗm kim loại hay giấy carton, sáp nến,… bạn đều có thể dùng kỹ thuật in decal nước để dán trên các loại nguyên liệu cho ra hình ảnh mong muốn.

Vậy là bạn đã hiểu được thế nào là kỹ thuật in decal nước và các bước để tạo ra một sản phẩm làm từ kỹ thuật này. Kỹ thuật này cũng khá đơn giản khi thực hiện ở nhà mà lại còn có thể đảm bảo chất lượng nữa. Nếu như bạn chịu khó tìm hiểu và làm thử sẽ có thể đạt được sản phẩm ưng ý cho chính mình.

Ngoài ra dịch vụ in offset Cao Huy Hoàng chúng tôi đang cung cấp : In bao thư ; In card visit ; In giấy tiêu đề ; In tờ rơi ; In Folder ; In túi giấy ; In catalogue ; In biểu mẫu ; In hóa đơn ; In poster ; In lịch tết ; In decal v.v. rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Dịch vụ in offset HCM CAO HUY HOÀNG rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng tại các khu vực sau đây :

Địa chỉ: 5/2 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại: 0906 944 359 – 0976 271 035 Email: havancao1979@yahoo.com.vn – havancao1979@gmail.comWebsite: https://caohuyhoang.com

Những khu vực nội thành Sài Gòn : Quận 1; Quận 2; Quận 3; Quận 4; Quận 5; Quận 6; Quận 7; Quận 8; Quận 9; Quận 10; Quận 11; Quận 12; Quận Thủ Đức; Quận Gò Vấp; Quận Bình Thạnh; Quận Tân Bình; Quận Tân Phú; Quận Phú Nhuận; Quận Bình Tân; Huyện Củ Chi; Huyện Hóc Môn; Huyện Bình Chánh; Huyện Nhà Bè; Huyện Cần Giờ

Các tỉnh thành ngoài Hồ Chí Minh : An Giang; Bạc Liêu; Bến Tre; Tiền Giang; Hậu Giang; Đồng Tháp; Kiên Giang; Long An; Sóc Trăng; Trà Vinh; Vĩnh Long; Cà Mau; Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Đồng Nai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Kon Tum; Gia Lai; Đắk Lắk; Đắk Nông; Lâm Đồng

Hướng Dẫn Quy Trình, Thủ Tục Mua Bán Đất Đai Theo Quy Định Mới 2022

Việc mua bán, chuyển nhượng đất đai phải được thực hiện theo đúng quy trình mà pháp luật đã quy định để đảm bảo tính hợp pháp và tránh được những tranh chấp pháp lý trong tương lai, luật sư hướng dẫn cụ thể:

1. Hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán đất đai ?

Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có vấn đề xin nhờ luật sư tư vấn. Vợ chồng tôi có một lô đất cần bán vì cần tiền gấp. Mẹ tôi thấy vậy muốn mua lại để sau nay dự tính cho riêng tôi để có chút vốn để dành, nhưng không muốn cho chồng tôi cũng như ba tôi biết về vấn đề đó. Mong Luật sư tư vấn thủ tục mua đất để vừa ý mẹ tôi.

Xin cảm ơn!

Người gửi: Huyền.

Trong trường hợp mẹ bạn muốn mua lại lô đất của vợ chồng bạn rồi cho riêng bạn mà không để cho ba và chồng của bạn biết thì trước tiên, mẹ bạn có thể ủy quyền cho một người đứng ra mua lại lô đất của vợ chồng bạn, sau đó sang tên lại cho bạn theo thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Điều 459. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Khi bạn được mẹ bạn tặng riêng cho tài sản thì đó được coi là tài sản riêng của bạn, vợ của bạn sẽ không có quyền yêu cầu phân chia nếu hai vợ chồng chị ly hôn.

Còn nếu trong quá trình chung sống nếu bạn muốn sáp nhập tài sản riêng này thành tài sản chung của hai vợ chồng thì bạn và vợ bạn cần ký một văn bản thoả thuận sáp nhập tài sản riêng thành tài sản chung. Sau đó bạn nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai. Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì vợ chồng bạn sẽ có quyền định đoạt như nhau vì đó là tài sản chung của hai bạn.

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mẹ đẻ có phải chịu thuế không ?

Chào luật sư, Xin hỏi luật sư: trường hợp con đẻ chuyển quyền sử dụng đất cho mẹ đẻ thì có phải chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất không, mức thuế là bao nhiêu?

Xin chân thành cảm ơn!

Căn cứ mục 5 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là thu nhập chịu thuế, trừ trường hợp được miễn thuế theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/ 2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Căn cứ vào qui định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành về các trường hợp được miễn thuế

“Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Như vậy, con đẻ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mẹ đẻ của mình thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân vì thuộc trường hợp được miễn thuế như đã nêu trên theo qui định của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007.

Đối với trường hợp này thì bạn thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Cá nhân vẫn phải có trách nhiệm đi kê khai thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

3. Mua bán đất của bố mẹ nhưng mẹ không đồng ý?

Thưa Luật sư, Tôi mua đất của bố mẹ tôi nhưng lúc bán chỉ có bố ký còn mẹ thì không ký. Nay mẹ làm đơn gửi Tòa án. Vậy trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào ạ? Hợp đồng mua bán đó có được chấp nhận hay không ạ?

Tôi xin cảm ơn!

Kính chào bạn Nguyễn Huyền, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Trường hợp của bạn, mảnh đất mà bạn muốn mua của bố mẹ bạn là tài sản chung của vợ chồng. Và theo quy định của pháp luật thì tài sản thuộc sở hữu chung, khi đưa vào các giao dịch thì phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

Khi bạn mua đất của bố mẹ bạn, chỉ có bố bạn đồng ý ký, mẹ bạn không đồng ý ký. Như vậy là hợp đồng mua bán này đã không hợp pháp, bởi bên bán không có toàn quyền đinh đoạt đối với tài sản mua bán. Nay mẹ bạn làm đơn gửi Tòa án thì Tòa án sẽ can thiệp, tuyên bố hợp đồng mua bán đất có chữ ký của bạn và bố của bạn là hợp đồng vô hiệu. Theo quy định của pháp luật, khi hợp đồng vô hiệu, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Hợp đồng mua bán giữa bạn và bố của bạn là không hợp pháp bởi mẹ của bạn không đồng ý, chúng tôi nghĩ rằng, trên cơ sở mối quan ruột thịt bạn có thể thuyết phục mẹ của bạn đồng ý ký vào hợp đồng hoặc nếu không đồng ý thì việc giải quyết hợp đồng có thể tự giải quyết với nhau, không cần thiết phải ra Tòa án.

4. Có nên mua nhà trên đất nông nghiệp không?

Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Hiện chủ đất có diện tích là 200 mét vuông nhưng là đất nông nghiệp trên đó xây 3 căn nhà cấp 4. Tôi định mua một căn trong số đó, chủ đất họ nói khi mua sẽ làm 3 sổ riêng cho ba ngôi nhà nhưng đồng sở hữu.

Vậy khi chuyển nhượng sang tên các ngôi nhà được xây đó có được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất sau khi chuyển nhượng không. Tôi có nên mua trong trường hợp này không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.V.

Kính chào bạn H.V, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Theo như thông tin của bạn thì diện tích đất của chủ đất là 200m2, nhưng là đất nông nghiệp. Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, chủ sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích khi được Nhà nước giao đất. Tức là chủ đất kia được Nhà nước giao đất nông nghiệp thì phải sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp chứ không được xây nhà trên đất nông nghiệp. Việc xây nhà trên đất nông nghiệp là trái mục đích sử dụng đất, có thể bị xử phạt, nặng hơn nữa có thể bị thu hồi đất.

Trường hợp của bạn, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn đó là, nếu như chủ đất giữ nguyên hiện trạng đất là đất nông nghiệp và xây nhà cấp 4 trên đó thì bạn không nên mua nhà của họ. Bởi đây là trường hợp sử dụng sai mục đích sử dụng đất, Nhà nước không cho phép người sử dụng đất xây nhà trên đất nông nghiệp. Nếu như bạn mua nhà của họ thì việc đảm bảo cho nhà và đất của bạn là rất thấp.

Do đó, nếu như muốn mua nhà của họ, trước hết bạn phải yêu cầu chủ đất làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, sau đó làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đồng thời làm thủ tục tách thửa đối với ngôi nhà và diện tích đất bạn mua.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. 2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính… 3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

-Giấy chứng minh thư nhân dân

– Sổ hộ khẩu

5. Tư vấn thủ tục mua đất trồng cây lâu năm ?

Chào Luật sư, Tôi dự định mua một miếng đất ở Phước Tân, Biên hòa diện tích 160 mét vuông có sổ hồng riêng ,giá 275 triệu,mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, hạng sử dụng đất 22/6/2025.

Toàn bộ diện tích trên nằm trong quy hoach đất ở, xin hỏi với hạn sử dụng còn lại 10 năm có được phép chuyển nhượng cho tôi không , nếu được sang tên chuyển nhượng cho tôi có thể chuyển đổi lên đất thổ cư không ? Xin cám ơn!

Người hỏi: P.L

Diện tích đất của bạn có sổ hồng và đang trong diện tích quy hoạch đất ở còn thời hạn sử dụng đất 10 năm và chưa có quyết định thu hồi đất nên bạn vẫn có quyền làm thủ tục nhận chuyển nhượng. Sau khi nhận chuyển nhượng bạn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo điểm e khoản 1 điều 57 Luật Đất đai 2013:” chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở”.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai – Công ty luật Minh Khuê