Top 20 # Hướng Dẫn Giải Đề Thi Access / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Karefresh.com

Đề Thi Access Mới Nhất 2014 / 2023

Published on

Đề thi Access mới nhất 2014 – Part 1

1. SỬ DỤNG TÀI LIỆU: CÓ  KHÔNG  Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu (CSDL) như sau (2 điểm)  Tạo tập tin CSDL tại thư mục ổ đĩa D: với tên là MALOP_MSSV.MDB  Các field được gạch dưới, in đậm và nghiêng là khóa chính của bảng. TACGIA – TÁC GIẢ Field Name Data Type Field Size Format Caption MATG Text 5 Mã tác giả TENTG Text 50 Tên tác giả QUEQUAN Text 30 Quê quán SACH – DANH MỤC SÁCH Field Name Data Type Field Size Format Caption MASACH Text 5 Mã sách TENSACH Text 100 Tên sách NAMXB Number Integer Năm xuất bản LOAISACH Text 5 Loại sách MATG Text 5 Mã tác giả PHIEUMUON – DANH MỤC PHIẾU MƯỢN Field Name Data Type Field Size Format Caption SOPHIEU Text 5 Số phiếu NGAYMUON DateTime dd/mm/yyyy Ngày mượn CTPM – CHI TIẾT PHIẾU MƯỢN Field Name Data Type Field Size Format Caption SOPHIEU Text 5 Số phiếu MASACH Text 5 Mã sách NGAYTRA DateTime dd/mm/yyyy Ngày trả  Tạo quan hệ giữa các bảng: TRUNG TÂM TIN HỌC HUTECH ĐỀ THI HỌC KỲ : I LẦN : I NĂM HỌC: 2013-2014 Ngành/Lớp :……………………………………. Môn thi : Thực hành THDC B Mã môn học : 340002 Số ĐVHT/TC: 03 Ngày thi : ……………………………………. Thời gian làm bài: 90 phút

2.   Nhập dữ liệu cho các bảng: Câu 2: Tạo các truy vấn sau (5 điểm) a. Tạo Query có tên CAU1 tìm các cuốn sách thuộc thể loại “Truyện ngắn” xuất bản trên 10 năm thông tin gồm: Tên sách, Năm xuất bản, Loại sách, Tên tác giả, Số năm xuất bản (Tính từ năm xuất bản đến nay). (1 điểm). b. Tạo Query CAU2 tìm các cuốn sách đã mượn trên 1 tuần. Thông tin gồm: Mã sách, Tên sách, Ngày mượn, Ngày trả, Số ngày (Số ngày =Ngày trả – Ngày mượn + 1). (1 điểm) c. Tạo Query có tên là CAU3 tìm các cuốn sách được mượn nhiều nhất. Thông tin gồm: Mã sách, Tên sách, Tên tác giả, Loại sách, Số lần mượn. (1 điểm) d. Tạo Query có tên là CAU4 tìm các cuốn sách chưa được mượn trong năm 2013. Thông tin gồm: Mã sách, Tên sách, Loại sách. (1 điểm) e. Tạo CrossTab Query có tên là CAU5 tính số lượng sách đã mượn của từng năm theo từng cuốn sách như mẫu sau: (1 điểm) SÁCH MASACH TENSACH NAMXB LOAISACH MATG S01 Sóng 1985 Thơ TG02 S02 Biển 1984 Thơ TG01 S03 Hoa hồng xứ khác 2000 Truyện ngắn TG03 S04 Cánh đồng bất tận 2008 Tiểu thuyết TG04 S05 Ở trọ 2003 Truyện ngắn TG03 S06 Một vé đi tuổi thơ 2005 Tiểu thuyết TG03 TÁC GIẢ MATG TENTG QUEQUAN TG01 Xuân Diệu Bình Định TG02 Xuân Quỳnh Hà Nội TG03 Nguyễn Nhật Ánh chúng tôi TG04 Nguyễn Ngọc Tư Cà Mau TG05 Tố Hữu Hà Nội CHI TIẾT PHIẾU MƯỢN SOPHIEU MASACH NGAYTRA 01 S03 29/01/2012 01 S06 29/01/2012 02 S02 17/01/2012 02 S04 20/01/2012 03 S03 09/07/2012 04 S01 05/09/2012 04 S04 28/08/2012 05 S05 02/09/2012 06 S06 10/10/2012 07 S03 20/11/2012 07 S04 15/11/2012 08 S05 10/01/2013 09 S04 20/01/2013 09 S03 18/01/2013 10 S06 12/02/2013 PHIẾU MƯỢN SOPHIEU NGAYMUON 01 25/01/2012 02 10/01/2012 03 07/07/2012 04 28/08/2012 05 02/09/2012 06 10/10/2012 07 11/11/2012 08 01/01/2013 09 15/01/2013 10 12/02/2013

Recommended

Hướng Dẫn Giải Đề Thi Mos Excel 2022 Chi Tiết Nhất 11/2020 / 2023

Nội dung bài thi MOS Excel 2016 (Specialist)

Phần 1: Tạo và quản lý trang tính

Thao tác với các đối tượng cơ bản Điền dữ liệu tự động với AutoFill Sao chép dữ liệu trong Excel Thiết lập định dạng cho ô, gộp ô Định dạng hiển thị cho các kiểu dữ liệu Sử dụng các định dạng mẫu của Excel Các tùy chọn xóa dữ liệu, định dạng Công cụ tìm kiếm thay thế dữ liệu

Phần 2: Làm việc với ô và các hàm tính toán cơ bản trong excel

Phần 3 Thiết lập bảng tính excel

Thiết lập các thông tin cho bảng tính Kiểm tra và xóa bỏ các thông tin cá nhân trong file Xử lý dữ liệu, chuyển dữ liệu văn bản thành dạng cột Chèn dữ liệu từ nguồn ngoài vào Excel Sắp xếp, lọc dữ liệu Xóa bỏ giá trị trùng lặp Điều khiển dữ liệu đầu vào trong Excel Tính toán tổng con với Subtotal

Phần 4 Làm việc với biểu đồ và đối tượng đồ họa

Sử dụng đối tượng bảng biểu hiệu quả trong Excel Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, hình vẽ Biểu đồ trong Excel Sử dụng Sparkline để phân tích dữ liệu Tiêu đề đầu, tiêu đề cuối cho trang tính

Phần 5 In ấn và bảo vệ trang tính

Xem video

Tải file thực hành trong video: Download

Link tải giáo trình MOS 2016

Bộ Đề Thi Giải Toán Violympic Lớp 4 Có Đáp Án / 2023

Phần 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Câu 1: 31467 – 13988 =…….

Câu 2: 21875 + 36489 =……..

Câu 3: 10000 + 9000 + 800 + 40 + 5 =……….

Câu 4: 42000 : 6 = ………

Câu 5: 12000 + 5000 – 8000 =………..

Câu 6: 58000 – 8000 x 2 =………..

Câu 7: (18000 – 3000) x 5 =…………

Câu 8: Giá trị của y trong biểu thức: 65 x y x 5 = 650 là:………

Câu 9: Nếu y = 8 thì giá trị của biểu thức: 1000 – 248 : y = ………..

Câu 10: Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – 365 x n với n = 2.

Câu 11: Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 86cm và chiều dài hình chữ nhật bằng 35cm.

Câu 12: Tính giá trị của biểu thức: 615 x n + 385 x n với n = 8.

Câu 13: Chu vi hình vuông có diện tích bằng 16cm 2 là………. cm

Câu 14: Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm thì ta được một hình vuông có cạnh dài 41cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Câu 15: Giá trị biểu thức 78 x m + 42 x m – 20 x m với m = 9 là:…………

Phần 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 28 000 – 7 000 + 3 000 =…………..

Câu 2: Viết số gồm tám chục nghìn, sáu đơn vị và 5 chục. Số đó là:………………

Câu 3: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải số 7554 thì số này tăng thêm………….. đơn vị.

Câu 4: Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số có 4 chữ số thì số đó tăng thêm……. đơn vị.

Câu 5: Cho biểu thức A = a x 3 + 7593. Biểu thức A có giá trị bằng 8241 khi a =………..

Câu 6: Giá trị biểu thức: 60571 : a + 27384 với a = 7 là…………

Câu 7: Giá trị biểu thức 3269 x a + 15847 với a = 5 là:………..

Câu 8: Giá trị biểu thức 375 x (72 : n) + 49 với n = 8 là:………..

Câu 9: Giá trị biểu thức 12389 – 2075 x m với m = 5 là …………

Câu 10: Cho biểu thức B = 51824 – n x 9. Biểu thức B có giá trị bằng 7607 khi n =……….

Đáp án Phần 1:

1282 <1954 <1970 < 2809 < 7953 < 9327 < 9436 < 9654 < 10000 + 386 < 4000 x 3 < 17000 + 1983 < 19000 + 1000 < 24000 + 680 < 28000 + 32 x 9 < 30000 + 4162 x 4 < 50000 + 307 x 7 < 13066 x 4 < 14255 x 4 < 50000 + 52338 : 6 < 45000 + 3750 x 5

Phần 2:

Câu 1: 17479

Câu 2: 58364

Câu 3: 19845

Câu 4: 7000

Câu 5: 9000

Câu 6: 42000

Câu 7: 75000

Câu 8: 2

Câu 9: 969

Câu 10: 551

Câu 11: 280

Câu 12: 8000

Câu 13: 16

Câu 14: 164

Câu 15: 900

Phần 3:

Câu 1: 24000

Câu 2: 80056

Câu 3: 67988

Câu 4: 30000

Câu 5: 216

Câu 6: 36037

Câu 7: 32192

Câu 8: 3424

Câu 9: 2014

Câu 10: 4913

Hướng Dẫn Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Động / 2023

1. Tại sao lại là Hướng dẫn tạo đề thi trắc nghiệm động?

Hướng dẫn tạo đề thi trắc nghiệm động là một khóa học online miễn phí, khóa học này cung cấp từng bước hương dẫn Bạn cách tạo đề thi trắc nghiệm động từ công cụ và các ứng dụng miễn phí của Google.

Nó giúp bạn đạt được những nội dung sau:

+ Biết ứng dụng nào giúp bạn tạo được đề thi trắc nghiệm động, tải và cài đặt ứng dụng miễn phí đó như thế nào? Thấy sức mạnh của nó hơn google form thông thường như thế nào?

+ Biết cách xây dựng cấu trúc câu hỏi và đề thi trắc nghiệm bằng ứng dụng miễn phí đó;

+ Biết cách tạo ngân hàng câu hỏi từ ứng dụng này;

+ Biết cách dựng thành đề thi trắc nghiệm và gửi cho người học làm bài…

2. Khóa học này hữu ích như thế nào?

Khóa học này sẽ giúp bạn dễ dàng tạo các đề thi trắc nghiệm động từ ngân hàng câu hỏi mà bạn xây dựng trên file excel một cách nhanh chóng mà không phải làm thủ công như làm việc trên google form thông thường.

Chỉ mất một chút thời gian là bạn đã có thể sử dụng nhuần nhuyễn công cụ miễn phí được đề cập trong khóa học để tạo ra các đề thi trắc nghiệm một cách chuyên nghiệp;

3. Ai nên tham gia khóa học này?

+ Giáo viên, người chuyên làm công tác đào tạo;

+ Nhân viên nhân sự, quản lý nhân sự trong doanh nghiệp;

+ Người làm công tác khảo sát khách hàng, nghiên cứu hành vi khách hàng;

4. Làm thế nào để tham gia khóa học này được?

Để tham gia khóa học này, Bạn cần đăng ký thông tin để nhận tài khoản tham gia học tập. Sau khi đăng ký xong, hệ thống sẽ tự động gửi bạn thông tin tài khoản để bạn tham gia học tập trên phòng học trực tuyến đặc thù của chúng tôi

Bạn hãy điền thông tin theo form sau để đăng ký nhận tài khoản học tập.