Xem Nhiều 3/2023 #️ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Của Các Cấp Ủy, Tổ Chức Đảng Trong Thời Kỳ Mới # Top 4 Trend | Karefresh.com

Xem Nhiều 3/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Của Các Cấp Ủy, Tổ Chức Đảng Trong Thời Kỳ Mới # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Của Các Cấp Ủy, Tổ Chức Đảng Trong Thời Kỳ Mới mới nhất trên website Karefresh.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực tổ chức thực hiện, từng bước đưa công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, góp phần thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc, quy trình đề ra trong các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng quy hoạch cán bộ gắn với nhiệm kỳ của cấp ủy, nhiệm kỳ của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Nhiều nơi đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới. Công tác quy hoạch cán bộ đã cơ bản bảo đảm sự đồng bộ từ dưới lên và tạo được nguồn cán bộ kế cận khá dồi dào, như mỗi chức danh cán bộ được quy hoạch từ 2 đến 3 người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương; bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu 3 độ tuổi. “Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị và sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế để tổ chức thực hiện. Các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ. Chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương đạt được kết quả bước đầu. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp Phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”(3).

Tình hình đó có tác động mạnh mẽ, toàn diện đến công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, tính chuyên nghiệp cao, sức khỏe tốt, tận tụy phục vụ nhân dân. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”(4) và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”(5).

(1). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 5.

(2). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H.2016,

(3) Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

(4), (5). Đảng Cộng sản Việt Nam Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tháng 2 – 2020.

“Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Của Ngành Kiểm Sát Lạng Sơn”

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, lãnh đạo một số đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chưa thực sự quan tâm, nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và Ngành về thực hiện công tác quy hoạch dẫn đến việc xây dựng, rà soát, bổ sung cán bộ đưa vào quy hoạch chưa đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định hoặc thực hiện không đúng quy trình việc đưa cán bộ ra khỏi danh sách quy hoạch (khi cán bộ đó không còn đáp ứng, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn).

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong giai đoạn 2021-2026, phòng Tổ chức cán bộ xây dựng Chuyên đề”Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn”. Chuyên đề này là một trong những tài liệu để Viện kiểm sát nhân dân hai cấp làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm được thực hiện đảm bảo đúng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình trong công tác quy hoạch.

I- NỘI DUNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Mục đích, quan điểm, nguyên tắc phương châm xây dựng quy hoạch

– Mục đích: Là tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện kiểm sát hai cấp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

Tạo nguồn cán bộ của Ngành làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát hai cấp vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, có trình độ và năng lực chuyên môn, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Ngành và địa phương.

– Quan điểm: Phải xuất phát từ những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác cán bộ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ của Viện kiểm sát hai cấp gắn với các khâu công tác khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của đội ngũ cán bộ, thông qua thực tiễn công tác, phong trào thi đua yêu nước của quần chúng nhân dân để phát hiện những người có phẩm chất và năng lực, nhất là năng lực chỉ đạo thực tiễn tốt, làm việc năng động, sáng tạo, có hiệu quả, cũng như các nhân tố mới có nhiều triển vọng phát triển để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, đảm bảo liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của địa phương với với Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh, huyện.

– Nguyên tắc xây dựng quy hoạch: Trong quy hoạch cán bộ phải giữ vững nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp uỷ đảng, đồng thời có sự phân cấp hợp lý về thẩm quyền quy hoạch cán bộ, phù hợp với phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ.

Đối với công tác quy hoạch thì việc đánh giá đúng cán bộ là tiền đề, là khâu bắt buộc trước khi tiến hành xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nội dung đánh giá theo tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ, thông qua các nội dung cơ bản đó là:

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Yêu cầu đánh giá cán bộ về nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân. Kiểm điểm nghiêm túc và khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

+ Năng lực thực tiễn: Cần đánh giá ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương công tác.

+ Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ.

+ Sức khoẻ: Bảo đảm sức khoẻ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

+ Chiều hướng, triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

– Phương châm quy hoạch: Phải đảm bảo phương châm “động và “mở”, theo Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì cán bộ công tác quy hoạch ở địa phương, đơn vị nào thì chủ yếu thực hiện đối với cán bộ đang công tác tại chỗ. Tuy nhiên, do chức năng, nhiệm vụ có tính đặc thù của từng đơn vị hoặc do tình hình khó khăn về đội ngũ cán bộ mà có thể thực hiện quy hoạch “mở”.

+ Quy hoạch “mở” là một chức vụ có thể quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào hai chức vụ mà họ có khả năng đảm nhận (chủ yếu ở VKSND tối cao); giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng địa phương, đơn vị; không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí đang công tác ở địa phương, đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức vụ quy hoạch.

Đối với cán bộ trong quy hoạch ở nơi khác, được đề xuất, giới thiệu vào quy hoạch của địa phương, đơn vị mình thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ cần phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu địa phương, đơn vị nơi cán bộ đang công tác để thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào quy hoạch, thông báo cho địa phương, đơn vị nơi cán bộ đang công tác và cá nhân cán bộ đó biết, không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự đó (cả nơi cán bộ đang công tác và nơi đưa cán bộ vào quy hoạch).

Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới.

+ Quy hoạch “động” là quy hoạch được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển. Cán bộ trong diện quy hoạch phải là những người đáp ứng cơ bản tiêu chuẩn chức vụ cán bộ được bổ nhiệm, nhưng cần được tiếp tục hoàn thiện thông qua đào tạo, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn.

Cán bộ trong quy hoạch phải được quản lý theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ. Người đứng đầu tổ chức phải có trách nhiệm đề cử và trực tiếp bồi dưỡng những cán bộ dự bị theo quy hoạch đã được tập thể có thẩm quyền quyết định.

2. Về sự liên thông quy hoạch

Chỉ đưa quy hoạch cấp trên đối với những người đang ở cấp dưới một cấp có trong quy hoạch, đang trong quy hoạch cấp dưới.

Chỉ đưa vào quy hoạch cấp trưởng đối với những người đang ở cấp phó, trường hợp có thành tích xuất sắc có trong danh sách nguồn quy hoạch cấp phó.

Công tác quy hoạch phải mang tính kế thừa giữa các giai đoạn, nguồn quy hoạch của giai đoạn sau được xây dựng trên cơ sở danh sách nguồn quy hoạch của giai đoạn trước đã được phê duyệt; chỉ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung những trường hợp khác có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thay thế.

3. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự

Bố trí nhân sự là lựa chọn trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu.

Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.

Cán bộ trong quy hoạch là những người có triển vọng đảm nhận chức vụ quy hoạch. Do vậy, ở thời điểm quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn của chức vụ quy hoạch mà cần được rèn luyện thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quy hoạch.

4. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch

Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định:

– Tại Viện KSND cấp tỉnh: Chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được quy hoạch không quá 03 người; chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh không quá 06 người. Số lượng người đưa vào quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương không vượt quá 02 lần số đơn vị cấp phòng của đơn vị. Hiện nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có 8 phòng được quy hoạch tối đa 16 Trưởng phòng và 16 Phó Trưởng phòng.

– Tại Viện KSND cấp huyện: Số người đưa vào quy hoạch Viện trưởng không quá 02 người; Phó Viện trưởng cấp huyện không quá 02 người đối với đơn vị được cơ cấu 01 Phó Viện trưởng; không quá 03 người đối với đơn vị được cơ cấu cấu 02 Phó Viện trưởng, không quá 04 người đối với đơn vị được cơ cấu 03 Phó Viện trưởng.

Quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 02 người vào một chức vụ; không quy hoạch 01 người vào quá 02 chức vụ.

+ Yêu cầu về trình độ, độ tuổi, cơ cấu cán bộ: Đối với cán bộ đưa vào quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành Kiểm sát phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 1, mục II của Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Yêu cầu về giữ ngạch: Đối với đơn vị Viện kiểm sát địa phương được quy định tại ý 2.4, điểm 2, mục II, Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cụ thể:

– Chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phải là Kiểm sát viên Trung cấp trở lên;

– Chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương;

+ Thuộc các phòng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp: Phải là Kiểm sát viên Trung cấp, nếu là Kiểm sát viên Sơ cấp phải giữ ngạch từ 05 năm trở lên hoặc đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

+ Thuộc các đơn vị tham mưu, phục vụ: Phải là Kiểm tra viên hoặc tương đương trở lên.

– Chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Phải là Kiểm sát viên Sơ cấp trở lên.

5. Các bước tiến hành quy hoạch

Căn cứ điểm 3, mục B, Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện quy hoạch lãnh đạo các cấp, quy định đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh như sau:

5.1. Quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (gồm 4 bước):

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp phòng đã được Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua. Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp kết quả đánh giá cán bộ, đề xuất nhân sự báo cáo Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho ý kiến về nguồn nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Viện tỉnh, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Viện tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố; Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu, có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã giới thiệu nhưng phải đủ tiêu chuẩn chung. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì được thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, đối với cán bộ là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến. Đối với cán bộ là đảng viên sinh hoạt tại cấp huyện thì Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản trao đổi, tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ cấp huyện.

5.2. Quy hoạch chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương gồm 3 bước, cụ thể:

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ công chức hằng năm và nhu cầu công tác, Lãnh đạo phòng và Ban Chi ủy thống nhất với phòng Tổ chức cán bộ Viện tỉnh về dự kiến nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và báo cáo Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về dự kiến nhân sự này.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu, có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã giới thiệu nhưng phải đủ tiêu chuẩn chung. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì được thực hiện bước tiếp theo.

Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập hợp kết quả lấy phiếu giới thiệu và các thông tin cần thiết về cán bộ, báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến.

5.3. Quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm 4 bước:

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, Lãnh đạo và Ban Chi ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp, thống nhất với phòng Tổ chức cán bộ Viện tỉnh tập hợp thông tin, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ về dự kiến nhân sự để báo cáo Ban cán sự đảng Viện tỉnh cho ý kiến về nguồn nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu, có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã giới thiệu nhưng phải đủ tiêu chuẩn chung. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì được thực hiện bước tiếp theo.

6. Rà soát, bổ sung, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch (thực hiện theo mục C, Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Lạng Sơn đề ra một số giải pháp, cụ thể như sau:

Một là, cấp Ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Ngành về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên cần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác quy hoạch đối với cán bộ.

Hai là, cấp Ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp cần quan tâm giao việc cho các Kiểm sát viên trẻ trên tất cả các khâu công tác, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc đối với cán bộ, kiểm sát viên; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, một năm có sự đánh giá kết quả khối lượng, chất lượng công việc đối với từng cán bộ, kiểm sát viên; kịp thời biểu dương những việc làm tốt; phê bình, nhắc nhở những việc làm chưa tốt; định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc nhằm giúp cán bộ, kiểm sát viên thực hiện công tác chuyên môn hiệu quả.

Ba là, đổi mới công tác tạo nguồn cán bộ theo hướng lựa chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, trúng tuyển kỳ thi công chức của ngành Kiểm sát để bố trí, phân công đến công tác tại các đơn vị có khối lượng công việc nhiều, phức tạp để các đồng chí được học tập, công tác trong môi trường thử thách, từ đó chọn lọc nguồn quy hoạch cán bộ lâu dài; xây dựng, thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ; cơ chế người đứng đầu đề xuất, chuẩn bị nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm thay thế mình.

Bốn là, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành, kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đối với các chức danh của Viện kiểm sát nhân dân các cấp theo lĩnh vực công tác; tăng lượng kiến thức về tư duy và tầm nhìn chiến lược, nhận thức và giải pháp ứng xử, đề phòng, giải quyết các vấn đề mới nảy sinh.

Xây dựng và thực hiện chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý; cán bộ chủ chốt ở cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt ở cấp dưới để đào tạo, thử thách cán bộ. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Năm là, thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát các cấp; cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt, xác nhận quy hoạch hoặc thông qua phương án nhân sự cấp ủy khi quy hoạch hoặc phương án nhân sự đáp ứng được yêu cầu này. Chú trọng bổ sung quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đủ tuổi tham gia từ 2 nhiệm kỳ trở lên nhằm đào tạo, chuẩn bị nhân sự cho những năm tiếp theo. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cần bảo đảm 3 độ tuổi trong lãnh đạo ở từng cấp; đối với cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ trong quy hoạch; cấp có thẩm quyền khi phê duyệt hoặc xác nhận quy hoạch phải đồng thời phê duyệt, xác nhận kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch của cấp dưới.

III- KẾT LUẬN

Qua thực tế công tác xây dựng quy hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn hằng năm cho thấy: cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị nào có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; thực hiện nghiêm túc, khách quan, quyết liệt trong đánh giá, nhận xét tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, công chức của đơn vị mình thì hiệu quả công tác của tập thể, cán bộ, công chức đơn vị đó đạt chất lượng tốt; công tác quy hoạch được xây dựng đảm bảo, cán bộ, kiểm sát viên nhất là cán bộ trong quy hoạch phát triển theo chiều hướng tốt. Để làm được điều, đó trước hết đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, nhất là cấp Ủy, người đứng đầu đơn vị, cán bộ được xây dựng quy hoạch cần nêu cao tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình, phấn đấu trên mọi mặt công tác; tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế công tác có hiệu quả; cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị cần nhiệt huyết, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, tích cực đào tạo tại chỗ cho cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị, đánh giá, nhận xét khách quan, toàn diện đối với từng cán bộ, kiểm sát viên để qua đó lựa chọn nhân sự đưa vào xây dựng quy hoạch cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát hai cấp giai đoạn tiếp theo được đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.

Trịnh Thị Viện – Phòng Tổ chức cán bộ

Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ

Hướng Dẫn Số 15 Về Công Tác Quy Hoạch, Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn Về Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ, Tiểu Luận Về Tình Huống Lãnh Đạo Trong Công Tác Tài Chính Kế Hoạch, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Ke Hoach Giam Sat Cong Tac Tiep Nhan Va Tra Ket Qua Cho Cong Dan, Bài Thu Hoạch Hương Nghiệp 9 Định Hướng Nghề Nghiệp Trong Tương Lai, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Tác Quý Iv Và Kế Hoạch Công Tác Quý, Hướng Dẫn 15 Về Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn Làm 1 Bài Thu Hoạch, Hướng Dẫn Về Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn 22 Về Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn Làm Bài Thu Hoạch, Văn Bản Hướng Dẫn Quy Hoạch Cán Bộ, Văn Bản Hướng Dẫn Quy Hoạch Cán Bộ Quản Lý, Thông Tư Hướng Dẫn Quy Hoạch, Thu Hoạch Hướng Nghiệp, Bài Thu Hoạch Hướng Nghiệp Lớp 9, Hướng Dẫn Viết Kế Hoạch Học Tập, Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch, Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thu Hoạch, Hướng Dẫn Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết Đơn Vị ở, Hướng Dẫn Viết Kế Hoạch, Số : 3790/lĐtbxh-lĐ. Về Hướng … Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Đã Có Công Văn Hướng Dẫn Số 12, Số : 3790/lĐtbxh-lĐ. Về Hướng … Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Đã Có Công Văn Hướng Dẫn Số 12, Báo Cáo Kế Hoạch Thi Công Công Trình, Ibai Thu Hoach Ve Qui Tac Ung Xu Noi Cong Cong, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Định Hướng, Thông Tư Hướng Dẫn Về Quy Hoạch Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Hướng Dẫn Chuẩn Bị Kế Hoạch Tái Định Cư, Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Hoạch, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Hướng Nghiệp, Hướng Dẫn Lập Dự Toán Quy Hoạch Sử Dụng Đất, Bản Thu Hoạch Hướng Nghiệp Lớp Chín, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Cẩm Nang Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp, Hướng Dẫn Về Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn, Thông Tư Hướng Dẫn Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Hướng Dẫn Quốc Tế Về Quy Hoạch Đô Thị Và Vùng Lãnh Thổ, Tình Huống Trong Việc Lập Kế Hoạch, Tình Huống 5 Hoạch Định Chương Trình Đào Tạo, Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cho Người Khuyết Tật, Hướng Dẫn Quy Hoạch Phát Triển Điện Gió ở Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hiện Phong Trào Kế Hoạch Nhỏ, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Phân Tích Công Việc Của Công Ty Vinamilk, Tài Liệu Hướng Dẫn Cải Thiện Công Bố Thông Tin Quản Trị Công Ty, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, Ke Hoach Cong Tac Năm, Báo Cáo Kế Hoạch Thu Hồi Công Nợ, Bài Thu Hoạch Công Tác Dân Vận, Kế Hoạch Đi Công Tác, Báo Cáo Kế Hoạch Đầu Tư Công, Báo Cáo Kế Hoạch Thi Công, Bài Thu Hoạch Về Công Tác Dân Vận, Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Mttq Việt Nam Về Công Tác Nhân Sự Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Làng, Bài Thu Hoạch: Nội Dung Bồi Dưỡng 2: Chuyên Đề: Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Bài Thu Hoạch Tình Huống Quản Lý Cấp Phòng Ngàng Đường Bộ, Hướng Dẫn Thực Hiện Và Thanh Toán Vốn Đầu Tư Kế Hoạch Năm 2017, Hướng Dẫn 06 Công Tác Quản Lý Tài Chính Công Đoàn Cơ Sở, Bài Thu Hoạch Diễn án Công Ty Kim Lân, Mẫu Báo Cáo Kế Hoạch Công Việc, Biểu Mẫu Kế Hoạch Thi Công, Bai Thu Hoach Cong Tac Dan Van Kheo, Bài Thu Hoạch Về Công Tác Tài Chính, Đồ án Quy Hoạch Công Viên, Mẫu Văn Bản Lập Kế Hoạch Công Việc, Kế Hoạch Đại Hội Công Đoàn, Mẫu Báo Cáo Thu Hoạch Công Việc, Báo Cáo Thu Hoạch Công Việc, Kế Hoạch Công Việc, Ke Hoach Phoi Hợp Giữ Cong An Và Ccb, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Công Dân, Báo Cáo Kế Hoạch Đầu Tư Công Năm 2017, Mẫu Báo Cáo Kế Hoạch Đầu Tư Công Trung Hạn, Mẫu Bài Thu Hoạch Y Tế Cộng Đồng, Kế Hoạch Dịch Vụ Công, Báo Cáo Kế Hoạch Đầu Tư Công Trung Hạn, Công Văn Rà Soát Quy Hoạch Cán Bộ, Báo Cáo Kế Hoạch Công Việc, Bài Thu Hoạch Tuần Công Dân, Báo Cáo Kế Hoạch Chuyển Đổi Vị Trí Công Tác, Bài Thu Hoạch Y Tế Cộng Đồng, Kế Hoạch 3 Công Khai, Báo Cáo Thu Hoạch Tuần Công Dân, Bài Thu Hoạch Dạy Học Tiếng Việt Theo Hướng Phát Triển Năng Lực, Kế Hoạch 3 Công Khai 4 Kiểm Tra, Bài Thu Hoạch Công Viên Rồng, Về Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý, Kế Hoach Tuyển Công Chức Cấp Xã, Một Kế Hoạch Bán Hàng Thành Công, Kế Hoạch 3 Công Khai Trường Mầm Non, Kế Hoạch Phát Triển Công Ty, Kế Hoạch Phát Triển Của Công Ty, Mẫu Báo Cáo Kế Hoạch Công Việc Tuần, Bảng Lập Kế Hoạch Công Việc, Ke Hoạch Tuyen Cong Chức Xã, Quy Hoạch Xây Dựng Khu Công Nghiệp, Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả,

Hướng Dẫn Số 15 Về Công Tác Quy Hoạch, Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn Về Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ, Tiểu Luận Về Tình Huống Lãnh Đạo Trong Công Tác Tài Chính Kế Hoạch, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Ke Hoach Giam Sat Cong Tac Tiep Nhan Va Tra Ket Qua Cho Cong Dan, Bài Thu Hoạch Hương Nghiệp 9 Định Hướng Nghề Nghiệp Trong Tương Lai, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Tác Quý Iv Và Kế Hoạch Công Tác Quý, Hướng Dẫn 15 Về Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn Làm 1 Bài Thu Hoạch, Hướng Dẫn Về Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn 22 Về Quy Hoạch Cán Bộ, Hướng Dẫn Làm Bài Thu Hoạch, Văn Bản Hướng Dẫn Quy Hoạch Cán Bộ, Văn Bản Hướng Dẫn Quy Hoạch Cán Bộ Quản Lý, Thông Tư Hướng Dẫn Quy Hoạch, Thu Hoạch Hướng Nghiệp, Bài Thu Hoạch Hướng Nghiệp Lớp 9, Hướng Dẫn Viết Kế Hoạch Học Tập, Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch, Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thu Hoạch, Hướng Dẫn Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết Đơn Vị ở, Hướng Dẫn Viết Kế Hoạch, Số : 3790/lĐtbxh-lĐ. Về Hướng … Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Đã Có Công Văn Hướng Dẫn Số 12, Số : 3790/lĐtbxh-lĐ. Về Hướng … Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Đã Có Công Văn Hướng Dẫn Số 12, Báo Cáo Kế Hoạch Thi Công Công Trình, Ibai Thu Hoach Ve Qui Tac Ung Xu Noi Cong Cong, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Định Hướng, Thông Tư Hướng Dẫn Về Quy Hoạch Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Hướng Dẫn Chuẩn Bị Kế Hoạch Tái Định Cư, Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Hoạch, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Hướng Nghiệp, Hướng Dẫn Lập Dự Toán Quy Hoạch Sử Dụng Đất, Bản Thu Hoạch Hướng Nghiệp Lớp Chín, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch, Cẩm Nang Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp, Hướng Dẫn Về Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn, Thông Tư Hướng Dẫn Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Hướng Dẫn Quốc Tế Về Quy Hoạch Đô Thị Và Vùng Lãnh Thổ, Tình Huống Trong Việc Lập Kế Hoạch, Tình Huống 5 Hoạch Định Chương Trình Đào Tạo, Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cho Người Khuyết Tật, Hướng Dẫn Quy Hoạch Phát Triển Điện Gió ở Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hiện Phong Trào Kế Hoạch Nhỏ, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Phân Tích Công Việc Của Công Ty Vinamilk, Tài Liệu Hướng Dẫn Cải Thiện Công Bố Thông Tin Quản Trị Công Ty, Kế Hoạch Phát Triển Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp, Ke Hoach Cong Tac Năm,

Hướng Dẫn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Giai Đoạn 2022

Số: 78 /HD – ĐU Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2016

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021 – 2026

A. CĂN CỨ – Căn cứ Nghị quyết 42-NQ-TW và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; – Căn cứ công văn số 102-CV/BCS ngày 29/8/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về triển khai rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; – Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương; – Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy quý IV/2016.B. YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH 1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng đơn vị.Công tác quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về đội ngũ cán bộ có triển vọng đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch.2. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.– Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên, bảo đảm sự gắn kết giữa quy hoạch cán bộ các cấp trong nhà trường; giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của các đơn vị và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trường.3. Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:3.1. Nội dung đánh giá: Căn cứ để lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch là tiêu chuẩn chức danh cán bộ nêu trong Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Trường đã ban hành.Đánh giá theo các nội dung:– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân…– Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp cán bộ viên chức trong đơn vị; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong đơn vị.– Uy tín: Thể hiện thông qua kết quả tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ.– Sức khoẻ: Bảo đảm sức khoẻ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh được quy hoạch.– Chiều hướng, triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.3.2. Thẩm quyền đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:– Trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ đánh giá;– Tập thể lãnh đạo và cấp ủy các cấp đánh giá (có tham khảo ý kiến của chi ủy nơi cán bộ cư trú về bản thân và gia đình cán bộ).– Kết luận về đánh giá cán bộ được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể lãnh đạo đơn vị.Kết quả đánh giá công chức, viên chức hằng năm (không quá 6 tháng tới thời điểm xem xét) được sử dụng cho việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch; trường hợp cán bộ có vấn đề mới phát sinh thì đánh giá, kết luận bổ sung.4. Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm “mở” và “động”:– Quy hoạch “mở” được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng đơn vị, không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch ở đơn vị khác.– Quy hoạch “động” là quy hoạch đựợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.5. Quy hoạch đối với cán bộ đương chức:Cán bộ đương chức nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục được bổ nhiệm lại thì là nguồn đương nhiên, không đưa vào quy hoạch chức vụ đang đảm nhiệm.6. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch:– Tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh.Trường hợp đặc biệt không có nguồn, đơn vị phải báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để xem xét.– Không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh; không quy hoạch 01 chức danh quá 4 người.7. Yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch:– Nên đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi và tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.– Độ tuổi quy hoạch cho giai đoạn 2021-2026: Nam sinh từ 1966, nữ sinh từ 1971 trở lại đây.

* Bước 4. Báo cáo danh sách quy hoạch cán bộ của đơn vị với Hiệu trưởngHồ sơ gồm:– Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch.– Nhận xét đánh giá của tập thể đơn vị có xác nhận của đơn vị trưởng đối với cán bộ được đưa vào quy hoạchThời gian hoàn thành: Trước 2. Lấy ý kiến giới thiệu của tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt.– Thành phần: Ban giám hiệu, Ban Thường vụ Đảng ủy– Nội dung:+ Thông qua kết quả giới thiệu của các đơn vị.+ Tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt xem xét, đánh giá theo các nội dung quy định tại mục 3.1 phần B và giới thiệu danh sách quy hoạch.

T/M . BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ

Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Của Các Cấp Ủy, Tổ Chức Đảng Trong Thời Kỳ Mới trên website Karefresh.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!